عکاسی و فیلم برداری

عکاسی و فیلم برداری تشریفات مجالس

عکاسی و فیلم برداری یکی از بخش های مهم برگزاری تشریفات عروسی و در مجموع خدمات مجالس است. اهمیت این امر به آن است که این عکس ها و فیلم های گرفته هنگام برگزاری تشریفات مجالس، برای اینده به یادگار می ماند و بسیار خاطره انگیز خواهد شد.